shebeen /SHəˈbēn/

- nopam's "isloti" shebeen: shebeen -