shebeen /SHəˈbēn/

- ruby's "neighbourhood" shebeen : shebeen -